Menu Close

Mokinių priėmimas į mokyklą

1. Priimant mokinius į mokyklą vadovaujamasi:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853);
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 22d. įsakymu Nr. 158  ,, Dėl specialiųjų poreikių asmenų priėmimo į specialiojo ugdymo įstaigą tvarkos”;
 • Varėnos specialiosios mokyklos nuostatais.

2. Į mokyklą priimami:

 • nežymaus intelekto sutrikimo mokiniai po nesėkmingo bandymo mokytis bendrojo lavinimo mokykloje;
 • turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių , vidutinį, žymų ar labai žymų intelekto sutrikimą.
 • nuo 7 metų (atskiru atveju – nuo 6 metų, jeigu rekomenduoja pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai ) iki 21 metų.

3.  Prašymai mokytis priimami ištisus mokslo metus.

4. Į mokyklą mokiniai priimami  pateikę šiuos dokumentus:

 • prašymą dėl priėmimo į mokyklą;
 • gimimo liudijimą arba pasą ar asmens tapatybės kortelę;
 • dokumentus apie sveikatos būklę;
 • asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymą;
 • išeito mokslo pažymėjimą (išskyrus pirmos klasės mokinius);
 • mokinio asmens bylą (pristato ugdymo įstaiga, kurioje vaikas mokėsi anksčiau).

5. Neturintys galimybės kiekvieną dieną atvykti į mokyklą mokiniai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

6. Švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi.

7. Į kitą ugdymo įstaigą mokiniai perkeliami vadovaujantis raštišku tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu.

 

 

Skip to content